Firmaprofil

Nislev Maskinfabrik idag

Nis­lev Mask­in­fa­brik Aps er i dag en moderne virk­som­hed, som kan leve op til vore kun­ders ønske om en flek­si­bel og påli­de­lig leve­ring, til en for­nuf­tig pris.
Virk­som­he­den blev grund­lagt i 1974, som under­le­ve­ran­dør­virk­som­hed og har siden fulgt med i den tek­no­lo­gi­ske udvik­ling. Den nuvæ­rende ejer, direk­tør Ken­net Pors, over­tog virk­som­he­den i 1997 og siden er det gået stærkt.

Gen­nem ind­køb af nye maski­ner er vores pro­duk­tions­ap­pa­rat hele tiden i stand til at møde tidens krav om til­pas­ning til et mar­ked i sta­dig udvik­ling. Vi hjæl­per gerne med pro­duk­t­ud­vik­ling og er med kort var­sel i stand til at omlægge pro­duk­tio­nen, så både nye og gamle kun­der kan være til­fredse med vores ser­vice. Vore med­ar­bej­dere er godt rustet til at følge udviklingen.

Alle ansatte glæ­der sig til at kunne betjene gamle og nye kun­der. Vi håber, vores nye hjem­meside giver et godt ind­blik i Nis­lev Mask­in­fa­briks mulig­he­der. Og husk: Vi er altid klar til at give et frisk og hur­tigt tilbud.