Nye Lokaler

Nye lokaler

Nis­lev Mask­in­fa­brik har nu kun nav­net til fæl­les med den lille nord­fynske landsby Nis­lev nær Otterup.
1. august 2008 kunne vi tage vores nye loka­ler i brug for alvor. Virk­som­he­den har nu til huse på Hjor­s­levvej 37 i Otterups indu­strik­var­ter, hvor vi råder over moderne loka­ler med mere plads.

Nye maski­ner — igen, igen

Flyt­nin­gen har givet så meget pro­duk­tions­plads, at vi har inve­ste­ret i en del nye maski­ner, som vi glæ­der os over at kunne præ­sen­tere for vore nuvæ­rende og kom­mende kunder. Maski­nerne er nu for­længst kørt ind og i produktion.
Vi er igen inde i en stærk vækst­pe­ri­ode, men har sta­dig de samme mål om at være flek­sible, levere kva­li­tet og det til tiden.
Nis­lev Mask­in­fa­brik Aps står godt rustet, som en virk­som­hed, der kan til­byde endnu flere løs­nin­ger på meget for­skel­lig­ar­tede opgaver.

Med på tea­met

Vi har fået en række nye dyg­tige med­ar­bej­dere, men er altid klar til at se på nye ansø­gere. Har du lyst til at være med i tea­met, så send en uop­for­dret ansøg­ning. Vi lover dig at se seri­øst på din henvendelse.